Ogłoszenia 21. 07. 2024
Za tydzień w niedzielę po każdej mszy św. Święcenie pojazdów z racji wspomnienia świętego Krzysztofa – patrona kierowców

Za tydzień w niedzielę akcja oddawania krwi. Zajezdnia Kultury od 10 do 14. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.
W kancelarii parafii p.w. św. Marcina w Jarocinie od 22 lipca przyjmowane są zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Kaliską na Jasną Górę (grupa Biało–Zielona Jarocińsko–Pleszewska). Termin pielgrzymki od 6 do 13 sierpnia. Wpisowe wynosi 200 zł.
W naszej parafii odbędą się warsztaty śpiewu liturgicznego. Wszystkich, którzy lubią śpiewać zapraszam do udziału. Zaczniemy wieczorem 30 sierpnia, potem sobota 31 sierpnia i wspólny śpiew na mszy św. Odpustowej 1 września. Warsztay poprowadzi pani Ula Rogala. Zapraszmy osoby dorosłe i młodzież.
Odpust ku czci Św. Jana połączony z dożynkami parafialnymi będzei 1 września. Odpustem zaczniemy misje parafialne od 1 do 8 września. Spotkania rekolekcyjne będą wieczorem o 17:30 i 19.
Odeszli od nas: Bolesława Nawrocka i Andrzej Szlachta. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Do Kościoła przez chrzest wstąpił Adam Kowalski. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi

Ks. Darek Brylak

Parafialna Rada do spraw Ekonomicznych

W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych,  zwaną  tradycyjnie  Radą  Parafialną.  Jest  ona  organem  doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi  parafii.

Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi.

W  skład  Rady  powinni  wchodzić  parafianie  cieszący  się  powszechnym

zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z  nim  współpracować,  zorientowani  w  problemach  ekonomicznych  i  finansowych.

Rada powinna liczyć od 3 do 15 członków.

Proboszcz,  po  ustaleniu  składu  Rady,  powinien  przedstawić  go  Kurii

Diecezjalnej do zatwierdzenia.

Rada  wybiera  spośród  siebie  przewodniczącego  zebrań,  jego  zastępcę oraz sekretarza.

Posiedzenia  Rady  zwołuje  proboszcz  w  porozumieniu  z  przewodniczącym i w nich uczestniczy. Proboszcz określa porządek posiedzeń.

Proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie:

 zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku po ich złożeniu.

Zadania  Rady  Parafialnej  odnośnie  do  zarządzania  cmentarzem,

obiektami  parafialnymi,  dzierżawą, alienacją, zamianą gruntów, umowami o pracę, nabywaniem nieruchomości są określone  przez  Synod  w  odpowiednich  normach  lub  w  rozporządzeniach Kurii Diecezjalnej.

Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał.

Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on poważnie liczyć się z jej głosem.

Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadamiać parafian w ogłoszeniach duszpasterskich.

Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużana. W  przypadku  zmiany  proboszcza  lub  jego  śmierci  kadencja  Rady kończy  się  z  chwilą  objęcia  urzędu  przez  nowego  proboszcza,  który powołuje nową Radę.

Na podstawie: Statuty Diecezji Kaliskiej

Parafialna Rada Duszpasterska

W każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską.

Cele i zadania Rady:

Rozeznawanie  sytuacji  duszpasterskiej  parafii  (przynajmniej raz na rok).

Poszukiwanie  rozwiązań  problemów  duszpasterskich,  jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.

Przygotowywanie  sposobów  przeżywania  i  obchodzenia  uroczystości parafialnych, rocznic.

Troska  o  okolicznościowe  dekoratorstwo  religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających  umiejętności  dekoratorskie,  inspirowanie  projektów dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych).

Ożywianie  i  pogłębianie  wiary  przez  dobrze  zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.

Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu.

Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.

Informowanie całej wspólnoty parafialnej  o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Członkowie Rady:

Wikariusze, przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, katecheci w liczbie 1-3 osób, organista, kościelny po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego, przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób, przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób, członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Ogólna liczba członków Rady duszpasterskiej nie powinna przekraczać 24 osób.

Rada powinna spotykać się co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają Radzie żywotność i skuteczność działania.

Radzie  przewodniczy  proboszcz.  On  zwołuje  jej  posiedzenia. Rada,  mając  głos  doradczy,  wspomaga  proboszcza  w  owocnym i skutecznym  organizowaniu  duszpasterstwa  parafii  i  kierowaniu nim.

Sekretariat Rady składa się z trzech osób wybranych na pierwszym posiedzeniu Rady. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia i przedstawia je proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.

Członkowstwo  w  Radzie  trwa  pięć  lat  i  może  być  poszczególnym

członkom przedłużone.

Na podstawie: Statuty Diecezji Kaliskiej